Аюултай хог хаягдал үүсгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хадгалалтын байдалд тандалт судалгааны ажил хийгдэж байна

2019 оны 8 сарын 5 611

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч аж ахуйн нэгжээс үүсч байгаа аюултай болон хяналттай хог хаягдлын хадгалалт, тээвэрлэлтийн үеийн эрсдэлийг үнэлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөхөд шаардлагатай мэдээлэл цуглуулан дүн шинжилгээ хийх хүрээнд Хунша и жань ХХК-ийн үйл ажиллагаанаас гарсан аюултай хог хаягдал хадгалалтын байдалд тандалт судалгааны ажил хийлээ.

Тандалт судалгааны хүрээнд Хог хаягдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.5 дахь заалтын дагуу аюултай хог хаягдлыг Мэргэжлийн байгууллагаар устгуулах талаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Тандалт судалгааны ажил үргэлжилж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ