НИЙТЭЭР НЬ ҮЙЛЧЛЭХ ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД

2019 оны 6 сарын 14 140

Урин дулааны улирал эхэлж байгаатай холбоотойгоор хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний хадгалалтын нөхцөл, хоол бэлтгэх явцад эрүүл ахуйн горим алдагдсанаас хоол хүнсээр дамжин хордлого, халдвар гарах эрсдэл ихэсдэг билээ.Иймд нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчидэд хоол, хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангуулахаар дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.Үүнд:

 1. Үйлдвэрлэлийн байрыг стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу тохижуулах, засварлах, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангах, технологийн урсгалын дагуу зөв зохион байгуулах.
 2. Хоол үйлдвэрлэлийн газарт агааржуулалтын системийг хүчин чадлын дагуу зөв суурилуулах, хортон шавьж нэвтрэхээс хамгаалсан, авч цэвэрлэх боломжтой торон хаалт хийх.
 3. Дам бохирдол үүсэхээс сэргийлж өрөө тасалгаа, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг тусад нь ялгаж байршуулах, бэлэн, хагас боловсруулсан болон түүхий хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнийг дам бохирдол үүсэхээс сэргийлж тус тусад нь хадгалах, боловсруулах, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслүүдийг ялгах таних тэмдэгтэй /хүнсний болон ахуйн бүх багаж хэрэгсэл/ болгож тус тусад нь дахин бохирдохгүй нөхцөл бүрдүүлж хадгалах, хэрэглэх, түүхий болон болсон бүтээгдэхүүнийг хөргөгчид хийхдээ бохирдохоос сэргийлж, тусгаарлан, дамжин бохирдол үүсэхээс сэргийлж, болсон бүтээгдэхүүнийг дээд, түүхийг нь доод тавиур дээр хадгалах.
 4. Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд  Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны тушаалаар батлагдсан “Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах” журамд заасны дагуу тогтмол, бүрэн хамруулах, түүнд хяналт тавих.
 5. Их цэвэрлэгээ, байнгын болон өдөр тутмын цэвэрлэгээ, багаж, тоног төхөөрөмжийг угааж цэвэрлэх журам заавар гаргаж, цэвэрлэгээг шинжилгээ баталгаажилттай ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисоор тогтмол үр дүнтэй хийж, бүртгэл хөтлөх, цэвэрлэгээний багаж тоног төхөөрөмжид ялгах таних тэмдэг тавьж, цэвэрлэгээ дууссаны дараа цэвэрлэж, халдваргүйжүүлэх.
 6. Үйлдвэрлэлийн өрөө тасалгаанд ажиллагсдын гар угаах угаагуурыг тусад нь технологийн урсгалд нийцүүлэн зохион байгуулах, гар угаах угаагуурт шингэн саван ариутгалын бодис, цаасан сальфетка байрлуулах, гар бохирдох бүр угааж ариутгах санамж заавар байрлуулж гарыг бохирдох бүр тогтмол угааж хэвшүүлэх.
 7. Үйлчлүүлэгчид чөлөөтэй ашиглах боломжтой бие засах газартай байх, орсны дараа гараа угаах халдваргүйжүүлэх нөхцөл, боломжоор бүрэн хангах, гар угаах заавар, зөвлөмж, санамжийг хүний нүдэнд ил харагдах газруудад байрлуулах.
 8. Хоол хүнсийг батлагдсан жор, технологи ажиллагааны дагуубэлтгэж, гүйцэдболовсруулах, хоол, хүнсний зүйлд нян өсөж үржих температурын аюултай бүс буюу +4 өөс +60 хэмд хоол хүнсийг нэг цагаас илүү хугацаагаар хадгалахгүй байх,  температурын аюултай бүсэдхоёр цагаас илүү хадгалсан хоолыг зохих журмын дагуу устгаж, бүртгэл хөтлөх.
 9. Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн болон хоол, хүнсийг зөөж тээвэрлэхдээ тоос шороо, бохирдлоос хамгаалагдсан нөхцөлд зориулалтын сав, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслээрзөөж, тээвэрлэх, тээвэрлэлтийн горимд хяналт тавьж ажиллах.
 10. Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах үед чанар аюулгүй байдал, хадгалах хугацаа, температурыг хянаж, бүртгэл хөтлөх, хуульд заасны дагуу хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүн буцаан болон татан авах, хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлүүдийг хөтөлж хэвших
 11. Хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дүрмийг батлуулж, мөрдүүлэх.
 12. Дотоод хяналт шалгалтын журамд хоол үйлдвэрлэлийн болон эрүүл ахуй халдвар хамгааллын чиглэлээр зайлшгүй тусгах шаардлагатай асуудлуудыг тусгаж, мөрдүүлэх, зөрчлийн мэдээллийн сан үүсгэж, зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналт шалгалтыг оновчтой зохион байгуулах.

           

 

СҮХБААТАР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, ХҮНСНИЙ ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ