Санхүүгийн зөрчилгүй санал дүгнэлт гарлаа

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-т заасны дагуу Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэлгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийсэн тухай албан бичгийг ирүүлсэн байна.

Тус дүгнэлтээр Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж, сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой шудрага илэрхийлсэн тул зөрчилгүй санал дүгнэлт гарсан байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ